Z prac Ks. Biskupa prof. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego

Wybór prac ks. biskupa prof. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego

 

Wiktor Wysoczański "Polski nurt starokatolicyzmu"
POLSKI  NURT  STAROKATOLICYZMU

ZW "Odrodzenie", Warszawa 1977

wersja html...
Ze Wstępu:
Książka niniejsza jest pierwszą próbą całościowego ujęcia powstania i działalności PNKK w USA, Kanadzie i Brazylii oraz Kościoła Polskokatolickiego jako członków Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich.

 

Urs Kury "Kościół starokatolicki. Historia-nauka-dążenia"
POLSKOKATOLICYZM. Geneza, dzieje, położenie prawne.


wersja html...
Ze Wstępu:
Bp Urs Küry w swym sztandardowym dziele: Kościół Starokatolicki. Historia, nauka, dążenia takim Kościołom jak PNKK w USA i Kanadzie czy Kościołowi Polskokatolickiemu w Polsce poświęca zaledwie kilka zdań. Zachodzi zatem konieczność uzupełnienia jego książki w tym zakresie.

 

Rodzina2017_01 Z  HISTORII  PNKK
 I  KOŚCIOŁA  POLSKOKATOLICKIEGO

wersja html...
Jest to zbiór artykułów drukowanych w miesięczniku "Rodzina"( od 2007 r.) będących fragmentami nieopublikowanej pracy Księdza Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

 

Rodzina 2013  06 KOŚCIÓŁ
POLSKOKATOLICKI  W  POLSCE

wersja  html...
  • Odbudowa Kościoła, jego sytuacja prawna, autokefalizacja i zmiana nazwy (1-18)

  • Kościół Polskokatolicki w PRL - jako członek Unii Utrechckiej (19-26)
  • Podstawowe założenia ustrojowe i doktrynalne Kościoła w świetle jego prawa wewnętrznego (27 - 37)

  • Pierwszy synod Kościoła Polskokatolickiego (38 - 40)

 

Rodzina 2017  01 HISTORYCZNE,  TEOLOGICZNE  I  PRAWNOKOŚCIELNE  PODŁOŻE  POWSTANIA  STAROKATOLICYZMU

wersja  html...
Ocena starokatolicyzmu wyłącznie na podstawie wydarzeń I Soboru Watykańskiego, bez uwzględnienia tła ogólnokościelnego i społeczno-politycznego, jest uproszczeniem problemu. Dlatego też koniecznym stało się nakreślenia kontekstu historycznego, w którym starokatolicyzm powstawał.

 

Rodzina 2012  05 CZY  BISKUP  FRANCISZEK  HODUR  BYŁ  STAROKATOLIKIEM ?

wersja html...
Fragmenty referatu wygłoszonego w czasie sympozjum naukowego, zorganizowanego w Warszawie w 1986 r. z okazji 120. rocznicy urodzin Bpa Franciszka Hodura