Z życia Kościoła

Sympozjum Naukowe w 120 rocznicę urodzin Biskupa Franciszka Hodura

Dzień I   zobacz: Dzień II
  W dniach od 8 do 9 kwietnia 1986 r. odbyło się w Warszawie sympozjum naukowe z okazji 120 rocznicy urodzin bpa Franciszka Hodura. To pierwsze w dziejach Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie oraz Kościoła Polskokatolickiego w Polsce sympozjum naukowe poświęcone biskupowi Franciszkowi Hodurowi zostało zorganizowane przez Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików
zobacz:
Msza św. na rozpoczęcie Sympozjum


Uczestnikami sympozjum byli: bp Józef Brinkhues z Kościoła Starokatolickiego w RFN; arcybp Teodozjusz — egzarcha Europy Środkowej, przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego; bp Tadeusz R. Majewski — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego; bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański — prezes Zarządu Głównego STPK; bp prof. dr Maksymilian Rode; bp Jerzy Szotmiller; zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej; przedstawiciele Urzędu do Spraw Wyznań: dyrektor Tadeusz Dusik, dyr. dr Henryk Leszczyna, mgr Władysław Uchowicz; przedstawiciel Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” Stanisław Szumski; przedstawiciele Zakładów Przemysłowo-Usługowych „Polkat” z dyrektorem naczelnym inż. Krzysztofem Gawlickim; profesorowie z wyższych uczelni w kraju i Polskiej Akademii Nauk, duchowni i świeccy przedstawiciele Kościoła Polskokatolickiego, przedstawiciele prasy.

Sympozjum naukowe było zarazem okazją do spotkania licznego grona duszpasterzy Kościoła Polskokatolickiego. Korzystając z tej sposobności przedstawiciele Redakcji "Rodziny" zwrócili się do niektórych z nich z prośbą o krótką rozmowę.
Warszawa1986_04_08-09 Uroczystą sesję wstępną otworzył bp Tadeusz R. Majewski — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. Warszawa1986_04_08-09
Bp Tadeusz R. Majewski przywitał uczestników sympozjum, Gości oraz przedstawicieli władz państwowych

zobacz: tekst wystąpienia...
Następnie przewodniczący obrad, bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański, dokonał wprowadzenia w obrady sympozjum. Powiedział On: W imieniu Rady Naczelnej Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” głos zabrał Stanisław Szumski - zastępca Sekretarza Generalnego

zobacz: tekst wystąpienia...
Po krótkiej przerwie bp Tadeusz Majewski — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego — wygłosił referat pt. „Życie i działalność Franciszka Hodura”.
/zobacz: obszerne fragmenty referatu.../


Po wysłuchaniu referatu bpa T. Majewskiego rozpoczęła się dyskusja, w której wzięło udział wielu uczestników sympozjum.
Warszawa1986_04_08-09

"Osoba bpa Franciszka Hodura otaczana jest wielkim szacunkiem..."  - zobacz: tekst wystąpienia
Pozdrowienia i życzenia owocnych obrad przekazywali też: metropolita Bazyli — zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; bp Józef Brinkhues z Kościoła Starokatolickiego w RFN; arcybp Teodozjusz — egzarcha Europy Środkowej, przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego; bp Stanisław M. Kowalski — zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła Mariawitów; ks. Adam Kuczma — superintendent generalny Kościoła Metodystycznego w Polsce; ks. doc. dr hab. Zachariasz Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego; ks. dr Zdzisław Pawlik - sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej; pani Maria Pamuła — członkini Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego; bp Jerzy Szotmiller.

Jako pierwszy, głos zabrał ks. dziek. Kazimierz Bonczar. Mówiąc o wkładzie bpa Tadeusza Majewskiego w upowszechnianie wiedzy o osobie i dziele bpa Franciszka Hodura, ks. dziek. K. Bonczar powiedział m. in.: „bardzo dobrze, że w referacie została zaakcentowana sprawa religijności środowiska, w którym się wychowywał i kształcił bp Franciszek Hodur. Powinniśmy o tym pamiętać, kształcąc i wychowując przyszłych kapłanów naszego Kościoła”.

Natomiast ks. infułat Antoni Pietrzyk — administrator diecezji krakowskiej — zauważył, że „wszyscy jesteśmy świadkami wielkiego dzieła bpa Franciszka Hodura. On już nie żyje, ale jego dzieło — Polski Narodowy Kościół Katolicki, Kościół Polskokatolicki — żyje. Nie tylko żyje, tzn. trwa, ale ustawicznie się rozwija (...). A dalszą konsekwencją działalności tego Kościoła jest wspaniała działalność Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików (...). My, w diecezji krakowskiej  — powiedział ks. inf. A. Pietrzyk — pamiętamy o rocznicach związanych z osobą bpa Franciszka Hodura. W naszej krakowskiej prokatedralnej parafii także w tym roku uczciliśmy pamięć bpa F. Hodura, w co aktywnie zaangażował się krakowski oddział Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików”.

Na zakończenie  — powiedział Ks. Infułat — chciałbym przedstawić pewne wnioski:
— przede wszystkim dziękuję bpowi Tadeuszowi Majewskiemu za dzieło o życiu i działalności bpa Franciszka Hodura, chcielibyśmy, aby to dzieło — dla pożytku wszystkich polskokatolików — zostało wkrótce wydane;
— mam także prośbę do ks. prob. A. Smętka, aby w tym roku, we wrześniu, przyjął nas w swej parafii — w miejscu urodzin bpa Franciszka Hodura — na doroczną uroczystość parafialną. Byłoby to przedłużeniem naszego sympozjum;
— bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański pokazywał nam ”Pisma” bpa Franciszka Hodura, ponieważ cały nakład został już wyczerpany — prosimy o ich drugie, uzupełnione wydanie;
— zachęcam Redakcję Tygodnika „Rodzina ”, aby sprawie sympozjum poświęciła nie jeden, ale kilka numerów „Rodziny”.

Natomiast bp Jerzy Szotmiller zwrócił uwagę na wyjątkową rolę bpa Franciszka Hodura jako Organizatora Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie oraz Kościoła Polskokatolickiego: „Wniósł On do Kościoła wszystkie te wartości, które pozwalają temu Kościołowi rozwijać się także dzisiaj. Musimy o tych wartościach pamiętać w naszej pracy duszpasterskiej”.

Jako ostatni głos zabrał ks. inf. Józef Sobala. Nawiązując do referatu bpa Tadeusza Majewskiego, przedstawił on własny stosunek do Osoby i nauki bpa Franciszka Hodura. Dorobek społeczny i religijny Organizatora PNKK — powiedział ks. inf. J. Sobala — jest aktualny także dzisiaj. Wpływa nie tylko na rozwój naszego Kościoła, ale może być także wykorzystany przy rozwiązywaniu wielu problemów społecznych naszej Ojczyzny, np. plag społecznych. Nie powinniśmy pomijać żadnej możliwości przypominania tych prawd, dlatego tak bardzo jesteśmy wdzięczni bp. doc. dr. hab. Wiktorowi Wysoczańskiemu — prezesowi Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików — za zorganizowanie tego sympozjum.


Warszawa1986_04_08-09

Po południu obradom przewodniczył bp Józef Brinkhues z Kościoła Starokatolickiego w RFN.

Przed wygłoszeniem kolejnego referatu bp Tadeusz Majewski poinformował uczestników sympozjum, że listy i telegramy z życzeniami owocnych i pomyślnych obrad w międzyczasie nadesłali: bp Leon Gauthier — zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Szwajcarii; metropolita Filaret; prezes Polsko-Narodowej „Spójni” w USA — Wincenty Yuskiewicz; Arcybiskup Canterbury — Robert Rancie, Prymas Kościoła Anglikańskiego; bp dr Franciszek Rowiński — Pierwszy Biskup PNKK w USA i Kanadzie; bp Janusz Narzyński — zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

Pierwszy dzień sympozjum naukowego zakończyły nieszpory odprawione w katedrze polskokatolickiej pw. Św. Ducha o godz. 18,00. Przed Nieszporami zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp Tadeusz Majewski dokonał odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci Biskupa Franciszka Hodura.

 

Referaty wygłosili:

Warszawa1986_04_08-09_mgr Andrzej Hałas Warszawa1986_04_08-09_ks. doc. dr Edward Bałakier
mgr Andrzej Hałas z Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL pt.: „Franciszek Hodur jako seminarzysta i ksiądz rzymskokatolicki”
/ zobacz: obszerne fragmenty referatu... /
ks. doc. dr Edward Bałakier z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, „Człowiek jako istota religijna według biskupa Franciszka Hodura”
/
zobacz: obszerne fragmenty referatu.../

Ze względu na brak czasu, dyskusja nad referatami została przeniesiona na następny dzień.