Z życia Kościoła

Inauguracja roku akademickiego 1994/95 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Przemówienie inauguracyjne
 wygłosił J.M. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański - rektor ChAT


Zobacz:  przebieg  uroczystości
Warszawa_ChAT1994_10_04

Rozpoczynamy 40 rok działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jest rzeczą paradoksalną, że decyzje władz komunistycznych sprzed 40 lat, władz, które przecież walczyły z religią, tj. uchwała Prezydium Rządu nr 727/54 z 26 października 1954 roku w sprawie organizacji studiów teologii chrześcijańskiej oraz uchwała Urzędu Rady Ministrów nr 728/54 z 26 października 1954 roku w sprawie usamodzielnienia Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, w swych skutkach okazały się błogosławione dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Już w grudniu 1954 r. w Akademii została powołana Sekcja Teologii Starokatolickiej, a w roku 1957 — Sekcja Teologii Prawosławnej.
Odtąd uczelnia działała w ramach trzech sekcji, kształcąc studentów w zakresie nauk teologicznych i pedagogiczno-katechetycznych i przygotowując pracowników duchownych i świeckich dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

Od tego czasu do chwili obecnej Uczelnia działa w ramach trzech sekcji. Stała się jedyną w Europie uczelnią teologiczną, która skupia studentów z tak wielu różnych Kościołów, przedstawicieli trzech tradycji chrześcijaństwa: ewangelicyzmu, starokatolicyzmu i prawosławia.

I chociaż od początku nasza Uczelnia boryka się z licznymi trudnościami, zwłaszcza finansowymi i lokalowymi, to z ogromną satysfakcją pragnę zauważyć, że w ostatnich czterech latach rozwinęła się ona w sposób dotąd bezprecedensowy. Także w bieżącym roku odnotowaliśmy duże zainteresowanie zarówno studiami teologicznymi, jak i studiami w zakresie pedagogiki religijnej. W roku akademickim 1993/94 w Akademii studiowało ponad 440 osób; w tym na studiach dziennych ok. 240 osób. Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny liczył sobie już 120 studentów.

W nowy rok akademicki 1994/95 wkraczamy w jeszcze liczniejszym gronie: uczących się będzie ponad 500 osób; w tym na studiach dziennych ok. 245 osób. Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny liczy sobie już 152 studentów, czyli tyle, co jeszcze kilka lat temu cała społeczność studencka w Uczelni. Tylko na I rok studiów magisterskich przyjęliśmy w tym roku łącznie 98 osób. Rozpoczynany rok akad. będzie pierwszym rokiem dyplomowym Ekumenicznego Instytutu Pedagogiczno-Katechetycznego.

W roku akademickim 1993/94 Chrześcijańska Akademia Teologiczna — podobnie jak w roku poprzednim — zorganizowała Studium Podyplomowe dla katechetów, w którym uczestniczyli katecheci prawosławni, starokatoliccy i luterańscy. Dzięki funkcjonowaniu tego Studium katecheci mogą być zrównani w zakresie posiadanych kwalifikacji pedagogicznych z innymi pracownikami oświaty. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracyjnym i zaplecza, uczestniczącym w pracach Studium.

W marcu 1994 roku zostało w naszej Uczelni powołane Studium Doktoranckie, liczące ponad 20 słuchaczy. W dalszym ciągu są także wszczynane przewody doktorskie indywidualnie (ca 10). Na ogół są to duchowni, którym praca parafialna utrudnia regularniejsze studia i terminowe zobowiązania wobec Studium Doktoranckiego. Dokonaliśmy reformy przedmiotów przygotowujących absolwentów do pracy nauczycielskiej oraz reformy studiów teologicznych w sekcji ewangelickiej.

Nasza społeczność akademicką przeżyła w ubiegłym roku akad. chwile smutne. Zostali odwołani do wieczności ks. Konstanty Bulli, p. Irena Szulc, ks. dr Aleksy Znosko i ks. doc. dr Edward Bałakier. Powstańmy i uczcijmy minutą ciszy pamięć zmarłych.

W minionym roku akademickim Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej nadał trzy doktoraty honorowe.

W dniu 3 marca 1994 roku przedstawiciele Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wręczyli w Bernie dyplom doktora honoris causa ks. prof. dr. Kurtowi Stalderowi, w uznaniu jego wybitnych zasług naukowych, zwłaszcza w zakresie teologii Nowego Testamentu, homiletyki i katechetyki, wszechstronnego zaangażowania w rozwój teologii starokatolickiej oraz ruchu ekumenicznego w Szwajcarii i poza granicami tego kraju. Niestety, zły stan zdrowia ks. prof. dra Kurta Staldera uniemożliwił mu podróż do Warszawy, dlatego uroczystość wręczenia dyplomu honoris causa odbyła się na Uniwersytecie w Bernie, przy udziale: Arcybiskupa Utrechtu — Antoniego Jana Glazemakera, bpa Hansa Gemego — zwierzchnika Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii, em. bp Leona Gauthiera, prof. Andreasa Ludi — rektora Uniwersytetu w Bernie oraz licznego grona profesorów Wydziału Chrześcijańskokatolickiego i Ewangelicko-Reformowanego.

W dniu 7 marca 1994 roku odbyła się w naszej Uczelni uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Marinusowi Kokowi, emerytowanemu Arcybiskupowi Utrechtu. Tytuł doktora honoris causa nadano arcybpowi Marinusowi Kokowi w dowód uznania jego zasług naukowych i dydaktycznych oraz zaangażowania ekumenicznego i pokojowego.

Z kolei w dniu 19 maja 1994 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa pastorowi Eugeniuszowi Vossowi, założycielowi i kierownikowi Instytutu „Wiara w drugim świecie”, nadanego w dowód uznania jego zasług ekumenicznych i pokojowych.

Ks. Eugeniusz Voss wiele uwagi poświęcił również osobom represjonowanym przez władze komunistyczne; występował w ich obronie, informował opinię publiczną o represjach, apelował o zwolnienie z więzień i obozów ludzi skazanych za przekonania religijne i polityczne. Jego
działalność w tym zakresie spotkała się z uznaniem m.in. ze strony znanego dysydenta, Andrieja Sacharowa.

Kontynuowaliśmy tradycję sympozjów międzyuczelnianych, współorganizowanych przez ChAT. W dniu 15 grudnia 1993 roku odbyło się w naszej uczelni sympozjum naukowe na temat: „Konkordat z 28 lipca 1993 roku a równouprawnienie wyznań”. Podczas sympozjum wygłoszono następujące referaty: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — „Równouprawnienie wyznań w obecnej i przyszłej Konstytucji”; prof. dr Jerzy Wisłocki — „Konkordat z 10 lutego 1925 roku et równouprawnienie wyznań w II Rzeczypospolitej"; prof. dr hab. Michał Pietrzak — „Konkordat z 27 lipca 1993 roku i jego konsekwencje dla sytuacji prawnej innych wyznań”. W tych referatach podkreślono troskę o równouprawnienie wyznań; przedstawiając nie tylko argumenty krytyczne czy polemiczne, ale także pozytywne, upatrujące w konkordacie ważny punkt odniesienia dla regulowania stosunków prawnych wszystkich Kościołów.

Kontynuowana jest współpraca z zagranicznymi instytutami naukowymi i kościelnymi, w tym z wydziałami teologicznymi. Na niejednym z nich (m.in. Berno, Bonn, Monachium, Regensburg) kształcili się i kształcą nasi studenci, będący przed lub po dyplomie, nasi obecni i przyszli współpracownicy (...).

W kwietniu 1994 roku złożył wizytę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. dr. Marc Lienhard, dziekan Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Strasburgu. Wygłosił on wykład pt. „Kościół jako mniejszość w perspektywie francuskiego protestantyzmu”.
W czasie spotkania z nauczycielami akademickimi omawiano perspektywy i możliwości nawiązania bliższej współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu (...).

W dniu 1 stycznia 1994 roku sukcesem zakończyły się starania Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o wznowienie działalności Prawosławnego Ordynariatu WP. Z dniem 1 stycznia 1994 r., Minister Obrony Narodowej, admirał Piotr Kołodziejczyk, powołał — rozkazem
MON z dnia 30 grudnia 1993 roku — Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego. Odpowiedzialne zadanie kierowania Ordynariatem powierzono naszemu wieloletniemu nauczycielowi akademickiemu, arcybpowi prof. dr hab. Sawie (Hrycuniakowi). Na ręce abp Sawy składam szczere gratulacje dla Kościoła Prawosławnego z okazji wznowienia Prawosławnego Ordynariatu Polowego WP. W dniu 12 czerwca br. arcybiskup Sawa udzielił święceń kapłańskich prof. dr hab. Marianowi Bendzie — prorektorowi ChAT oraz powierzył mu zaszczytne stanowisko w Prawosławnym Ordynariacie WP. Z tej okazji składamy ks. prof. dr. hab. Marianowi Bendzie najserdeczniejsze życzenia, błogosławieństwa Bożego (...).

Mam nadzieję, iż w rozpoczynającym się roku akademickim nastąpi dalsza aktywizacja działań badawczo-naukowych. Wymaga to wspólnego wysiłku nauczycieli akademickich i studentów, zwiększenia efektywności badań w Kołach naukowych, które wciąż za mało są widoczne na naszej uczelni. Dlatego gorąco zachęcam studentów — zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają studia w Akademii — do nauki, która wzbogaci naszą wspólną wiedzę. Nie można tego osiągnąć bez wysiłku, bez ciężkiej, wytrwałej pracy, jednak człowiek ciekaw świata i wiedzy chętnie podejmie taki trud, a wówczas aktywność umysłowa może przynieść nam prawdziwą satysfakcję".