Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP, 30 czerwca 1998 r. - Warszawa

Słowo na rozpoczęcie Ogólnopolskiego Synodu
Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego i Przewodniczącego Rady Synodalnej
bp prof. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego

  zobacz:  Przebieg  obrad  Synodu
Drodzy Bracia i Siostry!

Zgromadziliśmy się tutaj, w Warszawie, biskupi, kapłani i ludzie świeccy, przedstawiciele parafii polskokatolickich z różnych stron Polski, ażeby ożywić naszą wiarę, nadzieję i miłość oraz naszą aktywność kościelną, pamiętając, że „każdemu (...) z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego" (Ef 4, 7). Rozpoczynając dziś pracę we wspólnocie szerszej niż ta codzienna wspólnota własnej parafii czy też diecezji — pragniemy w inny jeszcze sposób przyczynić się do „budowania Ciała Chrystusowego" (Ef 4, 12). To Ciało jest jedno „i jeden jest Duch" (Ef 4, 4), jak też „jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich" (Ef 4, 5-6).
Dlatego tak bardzo pragniemy tu, na tym Synodzie — pomimo wszystkich różnic i podziałów, które są z ludzi — odkryć jedność, która jest z Boga! Od tej jedności trzeba wciąż rozpoczynać i widzieć ją jako cel. Jezus Chrystus jest z nami na wszystkich drogach, które prowadzą do jedności odkupionego Ciała, do jedności Kościoła. Niech Ewangelia pomoże nam kroczyć po tych drogach i odczytać głębię tajemnicy Kościoła; niech pozwala nam odnajdywać nadzieję naszego powołania oraz mocy łaski Bożej. Tylko wtedy Kościół nasz będzie wspólnotą, złożoną z biskupów, kapłanów i świeckich, którzy pomagają sobie nawzajem i dzielą się darami otrzymanymi od Boga. Tę więź budujmy na modlitwie, współpracy i wzajemnym szacunku. Taka była zawsze tradycja naszego Kościoła i wszystkich Kościołów starokatolickich, i oby nigdy nie wygasła.
W tej ważnej i radosnej chwili rozpoczęcia obrad Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego wznieśmy nasze serca do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Niech On będzie światłem w naszej pracy synodalnej. Niech Jego prawda zajaśnieje w naszych umysłach i znajdzie wyraz w naszych wypowiedziach. Niech Jego prawda napełni nas mądrością i odpowiedzialnością za Kościół, abyśmy rzeczywiście byli sługami Tego, który jest naszym światłem i zbawieniem.


Otwieram obrady plenarne Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego.

Gorąco witam wszystkich Delegatów i Delegatki Kościoła Polskokatolickiego. Miło mi jest powitać naszych najdostojniejszych, zaproszonych na Ogólnopolski Synod, G o ś c i :
— J.E. bpa Hansa Gernego — zwierzchnika Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii, reprezentanta Unii Utrechckiej Kościołów starokatolickich wraz z osobami towarzyszącymi: ks. Joanem Jebeleanem i p. Mają Weyermann;
— Naszych Braci zza oceanu: J.E. bpa Tadeusza Pepłowskiego — ordynariusza Diecezji Zachodniej Buffalo Pittsburgh z USA — reprezentującego Polski Narodowy Kościół Katolicki, przewielebnego ks. seniora Antoniego Nikolica — wikariusza generalnego Diecezji Kanadyjskiej z Toronto oraz ks. dra Czesława Kuliczkowskiego;
— J.E. bpa Mirona — przedstawiciela Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Kościoła Prawosławnego w RP;
— Szczególnie gorąco witam J.E. bpa prof, dra hab. Jacka Jezierskiego — delegata Księdza Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce wraz z osobami towarzyszącymi: ks. dr. hab. Edwardem Warchołem i ks. dr. hab. Zdzisławem Kijasem — członkami zespołu Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce ds. dialogu ekumenicznego z Kościołem Polskokatolickim;
— Witam J.E. bpa Włodzimierza Jaworskiego — Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Poprzedni wolny i demokratyczny Synod Kościoła Polskokatolickiego odbył się w dniu 27 czerwca 1995 roku w Warszawie-Konstancinie. Zgodnie z nowym Prawem Wewnętrznym Kościoła Polskokatolickiego w RP, uchwalonym na tym Synodzie (§ 109 pkt. 1), termin zwoływania Synodu ustalono co 3 lata. Respektując postanowienia Prawa naszego Kościoła, Rada Synodalna na posiedzeniu w dniu 16 września 1997 roku jednogłośnie podjęła uchwałę o zwołaniu Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego na dzień 30 czerwca 1998 roku w Warszawie. Jest to więc pierwszy Synod naszego Kościoła, odbywający się zgodnie z określonym w Prawie terminem.
Zgodnie z uchwałą Rady Synodalnej z dnia 16 września 1997 roku, pismem okólnym zwołałem na dzień 2 grudnia 1997 roku do Warszawy przewodniczących Komisji Synodalnych, wybranych na ostatnim Synodzie: Prawa Kościelnego, Kapłańsko-Duszpasterskiej, Liturgicznej, Rewizyjnej, Finansowo-Gospodarczej i Mandatowo - Skrutacyjnej. Przewodniczących zobowiązałem do przygotowania na piśmie propozycji i uwag dotyczących spraw, które miałyby być wniesione i rozpatrzone na najbliższym Synodzie Ogólnopolskim. Problemy przedstawione na tym posiedzeniu mieliśmy omawiać na sesji Rady Synodalnej w lutym i marcu 1998 roku.
W dniu 12 grudnia 1997 roku, jako przewodniczący Komisji Synodalnej Prawa Kościelnego, wysłałem do parafii i duszpasterzy Kościoła Polskokatolickiego Pismo okólne (L.dz. 295/XII/97) z prośbą o nadsyłanie do Kurii Biskupiej w Warszawie uwag i propozycji odnoszących się do Prawa Wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego, które zostałyby przedstawione całej Komisji. Termin nadsyłania ustalony był na jeden miesiąc, tj. do dnia 15 stycznia 1998 roku, a przedłużony został do dnia 5 maja 1998 roku, tj. do dnia posiedzenia Komisji Prawa, która w tym dniu rozpoczęła obrady. Od 12 grudnia 1987 roku do 5 maja 1998 roku uwagi nadesłało tylko 17 duchownych.
W dniu 17 marca 1998 roku w Warszawie odbyła się sesja Rady Synodalnej, na której — zgodnie z Prawem Wewnętrznym Kościoła Polskokatolickiego w RP (§ 109, pkt. 4) — jednogłośnie postanowiono zwołać delegatów duchownych i świeckich na Ogólnopolski Synod
Kościoła Polskokatolickiego w RP do Warszawy w dniu 30 czerwca 1998 roku.
Na sesji tej przyjęto i jednogłośnie zatwierdzono Program Ogólnopolskiego Synodu oraz skład osobowy Biura Przedsynodalnego.
W dniu 24 kwietnia 1998 roku Biuro Przedsynodalne Kościoła wysłało do wszystkich parafii Zarządzenie (L.dz. 106/RS/IV/98) podpisane przez przewodniczącego i sekretarza Rady Synodalnej: o terminie zwołania Ogólnopolskiego Synodu, o wyborze przez Zgromadzenie Parafialne świeckich delegatów na Synod oraz inne informacje zawarte w punktach od 1 do 8. Do Zarządzenia załączono Program Ogólnopolskiego Synodu oraz skład Biura do Spraw Organizacyjnych Synodu, a także skład osobowy Komisji przygotowujących dokumenty na Synod, tj.: Komisji Prawa Kościelnego i Dyscyplinarnej — pod moim przewodnictwem i Komisji Duszpastersko-Misyjnej z przewodniczącym bpem Wiesławem Skołuckim na czele.
Sesja robocza Komisji Duszpastersko-Misyjnej odbyła się w dniach 22 i 23 kwietnia 1998 roku w Warszawie-Konstancinie, pod przewodnictwem bpa Wiesława Skołuckiego — ordynariusza Diecezji Wrocławskiej. Natomiast obrady Komisji Prawa i Dyscypliny Kościelnej pod moim przewodnictwem odbyły się w dniu 5 maja 1998 roku.
Po Zarządzeniu Rady Synodalnej, informującym o terminie zwołania Ogólnopolskiego Synodu Kościoła, odbyły się przedsynodalne diecezjalne konferencje duchowieństwa pod przewodnictwem biskupów ordynariuszy. Jako Zwierzchnik Kościoła, brałem udział w Konferencjach:
— w diecezji krakowsko-częstochowskiej w dniu 18 kwietnia 1998 roku w Strzyżowicach;
— w diecezji warszawskiej w dniu 19 maja 1998 roku w Warszawie;
— w diecezji wrocławskiej w dniu 28 maja 1998 roku we Wrocławiu.
W Zarządzeniu z dnia 24 kwietnia 1998 roku zalecono duszpasterzom: odczytanie Listu Pasterskiego Kolegium Biskupów'wniedzielę21 czerwca 1998 roku, informując wiernych o zwołaniu Ogólnopolskiego Synodu, a w niedzielę 28 czerwca 1998 roku — odprawienie uroczystej Mszy Świętej z formularza o Duchu Świętym, w intencji Synodu, wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz odmówienie modlitw o łaski i Boże błogosławieństwo dla obrad Synodu.
Biuro Przedsynodalne w czasie od 24 kwietnia do 5 czerwca 1998 roku przesłało do wszystkich delegatów na Ogólnopolski Synod wszystkie dokumenty, zgodnie z postanowieniami i uchwałami Rady Synodalnej i przepisami Prawa Wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego w RP, § 109, ust. 4-7.
Jeszcze raz witam wszystkich zgromadzonych. Życzę asystencji Ducha Świętego, wszelkich łask i błogosławieństw Przenajświętszej Trójcy, macierzyńskiej opieki Bożej Matki Maryi. Życzę szczęśliwych i owocnych obrad. Szczęść Boże.