Wspomnienie

W 110. rocznicę urodzin i 35. rocznicę śmierci Bpa dra Ursa Küry'ego (1901-1976)

 

Kury Urs W dniu 6 maja br. minęła 110 rocznica urodzin, a 3 listopada br. minie 35 rocznica śmierci trzeciego biskupa Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii.

Urodził się w dniu 6 maja 1901 r. w Luzernie, a dorastał razem z czterema siostrami w Bazylei. Od wczesnych lat miał jasny pogląd na temat swojego zawodu. Tak pisał później, „Rodzicielski dom, a także ówczesna wspólnota w Bazylei z jej pełnymi duchowych przeżyć nabożeństwami we wspaniałym kościele, budziły we mnie już wcześnie pragnienie zostania kapłanem". Dlatego też po maturze (1920 r.), studiował teologię chrześcijańskokatolicką na uniwersytecie w Bernie. Po zdaniu egzaminu państwowego w 1924 r. młody diakon objął urząd wikariusza w Bazylei.

W dniu 16 czerwca 1924 r. wybrano na biskupa jego ojca, dra Adolfa Küry'ego. Pierwszym działaniem nowego biskupa było udzielenie święceń kapłańskich w dniu 12 października 1924 r. jego synowi i przyjacielowi ze studiów Albertowi E. Rüthy'emu.

W latach 1927-1928 Urs Küry studiował filozofię na Sorbonie, co umożliwiło mu zakończenie rozprawy doktorskiej pt. „Religijność a lęk przed demonami po śmierci — badania nad psychologią pierwotnych ludów", którą obronił pod kierunkiem dra Pawła Haeberlina w r. 1929 w Bazylei, uzyskując tytuł doktora filozofii. W następnych latach pracował jako proboszcz w Genewie (1929-1930), w Zurychu, w kościele pw. św. Elżbiety (1930-1938) w Olten (1938-1955). W trzy lata po objęciu parafii w Olten został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego teologii systematycznej (dogmatyka i etyka) przy Wydziale Chrześcijańskokatolickim w Bernie. W dniu 6 czerwca 1942 r. ks. dr Urs Küry wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Znaczenie Filiogue — spór o pojęcie Boga w Kościele zachodnim i wschodnim".

W czerwcu 1955 r. na 81 posiedzeniu Narodowego Synodu, bp dr Adolf Küry zaproponował, aby jego następcą został ks. dr Urs Küry. W dniu 20 czerwca 1955 r. został prawie jednogłośnie wybrany na urząd biskupa, a w dniu 25 września 1955 r. otrzymał sakrę biskupią z rąk arcybiskupa dra Andrzeja Rinkla (Utrecht).

W tym czasie rozpoczął się nowy etap w życiu bpa Ursa Küry'ego, także z powodu jego zaangażowania ekumenicznego. Wspominając te lata, mówił: „Często nie wiedziałem, jak mam tym wszystkim wymaganiom sprostać".

Zarówno w teologii, jak i w pracy kościelnej zależało mu przede wszystkim na dialogu, otwartej rozmowie i wysłuchania argumentów każdego. Tą prostą, starochrześcijańską postawą przyczynił się istotnie do tego, że zostały wypracowane nowe stosunki — oziębłe wskutek II. wojny światowej — pomiędzy starokatolickimi Kościołami Niemiec i Holandii. Temu wzajemnemu porozumieniu wszystkich Kościołów Utrechckich służyły także jego poczynania od 1950 r. podczas corocznie odbywających się posiedzeń Teologów Starokatolickich.

Jako delegat Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii ks. dr Urs Küry uczestniczył w r. 1948 w założycielskim Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie. Natomiast w dniu 21 czerwca 1971 r. aktywnie uczestniczył w historycznym spotkaniu, które odbyło się w katedrze w Bazylei, gdzie została ustanowiona wspólnota robocza Kościołów Szwajcarii. Będąc sekretarzem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Kościołów Utrechckich, miał sposobność pogłębić i kontynuować dialog z Kościołami prawosławnymi. I tak 1962 r. odwiedził Ekumenicznego Patriarchę Athenagorasa w Konstantynopolu, a w 1968 r. odbył podróże do Bułgarii i Serbii. Od 1955 do 1972 r. Bp Urs Küry kierował redakcją naukowego pisma teologicznego Kościołów starokatolickich — IKZ„Międzynarodowe Kościelne Czasopismo".

W 1966 r. ukazało się — jako III tom serii „Kościół świata" — jedyne w swoim rodzaju standardowe dzieło „Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia". Książka ta została przetłumaczona i opracowana naukowo pod kierunkiem bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego i ukazała się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w r. 1996. Niebawem ukaże się jej drugie wydanie.

We wszystkich tych działaniach bp Urs Küry postępował zgodnie ze słowami apostoła Pawła (Ef 4,15), które wybrał jako swoje motto: „Mówiąc prawdę wzrastamy w miłości".

Po ustąpieniu z urzędu biskupiego w r. 1972, zostało mu niestety niewiele lat życia, zmarł nieoczekiwanie, mając 75 lat, w dniu 3 listopada 1976 r. w Bazylei.