Z życia naszych parafii.

Nabożeństwo ekumeniczne w parafii pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich

LekiDukielskie2014_01_25 Już od jedenastu lat w Łękach Dukielskich w czasie światowego „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan" wyznawcy z Kościoła Polskokatolickiego i Rzymskokatolickiego spotykają się na wspólnej modlitwie ekumenicznej. Przez dziewięć lat uczestniczyły w niej tylko dwa Kościoły obecne w Łękach Dukielskich, natomiast w ubiegłym roku dołączyły również istniejące na Dukielszczyźnie Kościoły Obrządku Wschodniego: Prawosławny i Greckokatolicki. W tym roku w nabożeństwie Słowa Bożego, które zostało odprawione w sobotę 25 stycznia 2014 r., uczestniczyło sześciu duchownych z różnych Kościołów wraz z wiernymi. Na nabożeństwo zaproszeni zostali również przedstawiciele samorządowców z Podkarpacia oraz lokalnych stowarzyszeń.

Niestety, z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych, nie wszyscy goście zdołali dotrzeć do świątyni, niektórzy przybyli z opóźnieniem. Tym bardziej należy docenić trud dotarcia wielu osób do Łęk Dukielskich w tak ostrej i gwałtownej odsłonie zimy.

Ksiądz prob. Roman Jagiełło rozpoczął nabożeństwo słowami:
Siostry i Bracia w umiłowanym naszym Zbawicielu i Panu, Jezusie Chrystusie! Oto wypełniając wolę Chrystusa zawartą w modlitwie arcykapłańskiej w Wieczerniku: „Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno..." gromadzimy się w tym celu w parafii Kościoła polskokatolickiego pw. „Dobrego Pasterza" w Łękach Dukielskich. Niech patron tej parafii - Chrystus, jako Dobry Pasterz, patrzący na nas z ołtarza głównego sprawi, że to kolejne spotkanie modlitewne, już jedenaste w naszej miejscowości, zbliży jeszcze bardziej wszystkich wierzących w Niego i kochających Go, szczególnie przez miłość okazywaną drugiemu człowiekowi. Hasło tegorocznego „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan" jest zaczerpnięte z I Listu św. Pawła do Koryntian i brzmi: „Czyż Chrystus jest podzielony?" (1, 13). Naszą obecnością tutaj pragniemy dać świadectwo, iż mimo, że jesteśmy z czterech Kościołów, to łączy nas wspólna wartość nadrzędna i nadprzyrodzona, jaką jest wiara w Chrystusa jako założyciela Kościoła, będącego Jego Głową i fundamentem. Różnimy się tylko sposobem wyboru drogi prowadzącej do Niego, jaką znajdujemy w naszych Kościołach. Właściwie pojęty ekumenizm nie może być prozelityzmem, czyli „nawracaniem" na inną wiarę,, jak o tym mówi wydana 14 grudnia 2007 r. przez Kongregację Nauki Wiary „Nota doktrynalna" Stolicy Apostolskiej. A zatem dzisiejsze nabożeństwo stanowi po prostu świadectwo wiary wiernych z Kościołów istniejących na Dukielszczyźnie, że wspólnie co jakiś czas, a na pewno w czasie „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan", chcemy się pomodlić i spotkać ze sobą.

Gospodarz powitał wszystkich zgromadzonych: osoby duchowne i świeckie, m.in. ks. dziekana Andrzeja Żurawia z Kościoła Greckokatolickiego w Komańczy, ks. dr. Mirona Mychajłyszyna, również z tego Kościoła w Rzeszowie, ks. prob. Marka Gocko z Cerkwi Prawosławnej w Komańczy, o. gwardiana Micheasza Okońskiego z zakonu OO Bernardynów w Dukli, ks. Józefa Brzostowskiego dziennikarza, który przyjechał z ekipą TVP Rzeszów, p. Piotra Przytockiego - prezydenta Miasta Krosna, Burmistrzów, Wójtów i pozostałych gości oraz uczestników nabożeństwa.

Następnie celebrans odmówił modlitwę: „Wszechmogący i wieczny Boże, który nas wezwałeś, abyśmy byli Twoim ludem - zgromadź nas w jedności i miłości, w miłości względem Ciebie i między sobą, aby wszyscy należący do Twojego Kościoła mogli Ci służyć w świętości i w prawdzie. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana."

Nastąpiły czytania z Pisma Świętego, specjalnie wybrane na to nabożeństwo.

Po odczytaniu Ewangelii w liturgii jest czas na komentarz czytań, wygłaszany przez kapłana jako homilia, czyli odniesienie się bezpośrednio do przeczytanych tekstów, albo kazanie, które bazuje i na tych tekstach, ale interpretuje je w szerszym zakresie i w odniesieniu do życiowych sytuacji. W czasie tego nabożeństwa były to krótkie kazania wygłaszane przez wszystkich duchownych o tematyce ekumenicznej. Wspólnym słowem przewijającym się w wypowiedziach duchownych była miłość do bliźniego, która stanowi największą cnotę, w oparciu o którą można budować jedność między ludźmi i Kościołami. Ostatni z przemawiających duchownych, ks. dr Miron Mychajłyszyn z Kościoła Greckokatolickiego, mówiąc o ekumenizmie przedstawił go od strony teoretycznej, doktrynalnej powołując się na dokumenty Soboru Watykańskiego II - Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio" oraz na Encyklikę Jana Pawła II „Ut unum sint" („Aby byli jedno").

Później nastąpiło Apostolskie Wyznanie Wiary i Modlitwa wiernych odczytana przez o. Micheasza (zakon o.o. Bernardynów w Dukli), w czasie której modlono się za papieża Franciszka, za Zwierzchników wszystkich Kościołów chrześcijańskich na świecie, za Radę Ekumeniczną Kościołów i za wszystkie instytucje pracujące nad zjednoczeniem chrześcijan, za Zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, za biskupów diecezji lokalnych, w których żyjemy: Kościoła Rzymskokatolickiego, Greckokatolickiego, Polskokatolickiego, Cerkwi Prawosławnej. Ostatnie wezwanie dotyczyło wszystkich chrześcijan, aby zmierzali do takiej miłości, jaką mieli pierwsi chrześcijanie, mając „jedno serce i jednego ducha".

Następnie celebrans zwrócił się do wiernych, aby w intencji jedności Chrystusowego Kościoła odmówili Modlitwę Pańską. Po niej odczytał modlitwę o jedność.

Na zakończenie nabożeństwa wszyscy kapłani od ołtarza udzielili wiernym błogosławieństwa, a gospodarz parafii ks. prob. Roman Jagiełło podziękował wszystkim obecnym za dar wspólnej modlitwy o jedność Chrystusowego Kościoła i zaprosił gości do szkoły, gdzie została przygotowana „agapa". Uczestniczyło w niej ponad 70 osób: wszyscy duchowni i świeccy z Kościołów Obrządku Wschodniego z Komańczy, Zyndranowej i Olchowca, samorządowcy oraz zaproszone osoby z Kościoła Rzymskokatolickiego i oczywiście parafianie.

Na początku wystąpiła jedna z licznych grup kolędniczych z naszej miejscowości, które chodzą po domach w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Po ich występie ks. prob. Roman pobłogosławił opłatki, a w imieniu samorządowców złożył życzenia wszystkim obecnym p. Piotr Przytocki - prezydent Miasta Krosna. Następnie wszyscy zaczęli składać sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem.

Po opłatku nadszedł czas na gorący posiłek, gdyż zima dała się wszystkim we znaki.

Przyszedł też czas na śpiewanie kolęd. Na początku zostali poproszeni nasi goście z Komańczy, którzy jako Zespół „ŁEM-MY" (nawiązanie do nazwy narodowej i etnicznej) zaśpiewali kilka kolęd po łemkowsku i po ukraińsku. Wszyscy byli oczarowani ich występem. Ostatnią kolędę zaśpiewali po polsku, aby wszyscy mogli włączyć się do śpiewu. Następne kolędy były już śpiewane po polsku, przez wszystkich.

W Aktualnościach TVP Rzeszów ukazała się relacja z nabożeństwa, natomiast 20-minutowy film „Ekumenizm na Podkarpaciu" został kilka dni później wyemitowany w ramach Magazynu Katolickiego (dostępny na stronie naszej parafii www.polskokatolicka.pl).

Niech Bóg błogosławi wszystkim uczestnikom nabożeństwa, naszym gościom, którzy przyjęli zaproszenie, tym, którzy, pomimo niesprzyjającej zimowej aury, do nas przyjechali, zaszczycając nas swoją obecnością, a w szczególności parafianom, którzy przez piękny śpiew w kościele i przygotowanie agapy dali wyraziste świadectwo swej wiary i miłości do Boga, bliźniego i przywiązania do swojej wspólnoty parafialnej i Kościoła Polskokatolickiego, do którego należą.

(Ks. R.J.)